Aktualności

 

Razem: 258

 |<<  | <<  11  | 12 | 13  >> |  >>| 

Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku

W styczniu ukazała się kolejna książka dr Marzeny Bogus zatytułowana Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe, która została wydana we współpracy z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej. Ta obszerna monografia opowiada o najważniejszych kwestiach związanych ze służbą nauczycieli. Książka składa się z czterech części, a każda z nich z kilku rozdziałów (ogółem 517 stron). Pierwsza część pracy dotyczy prawnych i instytucjonalnych determinant oświatowych na Śląsku Cieszyńskim. Trzy pierwsze rozdziały omawiają najważniejsze akty prawne, które wyznaczały funkcjonowanie systemu edukacyjnego na wybranym terenie oraz skrótowo przybliżają strukturę szkół i dane liczbowe odnoszące się do wspomnianych instytucji jako tych, które stanowią podstawowe miejsce pracy i działalności nauczycieli. Rozdział czwarty krótko obrazuje konstrukcję i struktury nadzoru oświatowego na Śląsku Austriackim, a piąty staje się wstępem do właściwych rozważań o sytuacji zawodowej dydaktyków regionu, prezentując ustawodawstwo odnoszące się do omawianej grupy.
Część druga omawia nauczycieli jako kategorię społeczno-zawodową. Rozdział pierwszy wprowadza w zagadnienie kształtowania się zawodu nauczycielskiego na Śląsku Cieszyńskim. W kolejnych pojawia się statystyczny obraz nauczycielstwa oraz dane ilościowe, porównujące tę grupę społeczną w stosunku do innych grup zawodowych wchodzących w skład lokalnej inteligencji. Ze względu na dużą grupę nauczycieli pracujących w szkołach prywatnych, zarezerwowano dla nich cały rozdział czwarty. Następny zaś opisuje ważką na Śląsku Cieszyńskim „podgrupę" pedagogiczną, mianowicie nauczycielki, których specyficzna droga zawodowa wymagała osobnego omówienia.
Część trzecia opisuje aspekty kształcenia dydaktyków, uwypuklając ich kwalifikacje oraz drogę związaną z samoedukacją i awansem zawodowym, a ostatni jej rozdział przybliża realia bytowe, czyli uposażenie, warunki pracy i wynikające z nich choroby zawodowe.
Ostatni „moduł" książki opowiada o stymulatorach i inhibitorach służby szkolnej, w kontekstach idei i koncepcji pedagogicznych. Charakteryzuje metody i programy kształcenia, wspierane przez podręczniki, pomoce szkolne i biblioteki. Nie pomija także funkcji związanych z dodatkowymi powinnościami zawodowymi pedagogów, wydawanej przez ówczesne władze oceny ich pracy, w tym otrzymywanych nagród i kar.
Samo zakończenie jest próbą porównania kontekstów zawodowych nauczycieli na wybranych terenach ziem polskich pozostających w granicach innych mocarstw.  
 
Aby zachęcić do sięgnięcia po książkę przytoczmy fragment recenzji wydawniczej:
„Każdy rozdział pracy, opracowany w układzie problemowo chronologicznym nawiązuje do myśli przewodniej i stanowi problematykę samą w sobie. Charakteryzując zakres polityczno- społeczno- gospodarczych uwarunkowań, prezentuje w sposób wyczerpujący to wszystko, czego czytelnik chciałby się dowiedzieć - zarówno ten z cenzusem naukowym, jak i zwykły pasjonat historii.Autorka używa języka naukowego adekwatnego do prezentowanych myśli, nie ma też w pracy niepotrzebnych wywodów, ani niczym nie uzasadnionych dłużyzn.
Poza tym, tekst napisany jest z ogromną kulturą słowa. Podkreślić należy bardzo dobry styl i ... talent pisarski Autorki, które sprawiają, że pracę czyta się z ogromnym zainteresowaniem".
prof. zw. dr hab. Wiesława Korzeniowska
 

STUDIA W POLSCE 2013


Za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie przekazujemy, otrzymany z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, komplet dokumentów dotyczących rekrutacji kandydatów, cudzoziemców polskiego pochodzenia, ubiegających się o podjęcie studiów wyższych w Polsce w roku akademickim 2013/2014 ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 W związku z powyższym, studenci, którzy spełniają warunki zawarte w zasadach rekrutacji i zgłoszą się na studia w Polsce, powinni złożyć komplet dokumentów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie do dnia 20.04.2013r. w Kongresie Polaków w RCz (ul. Komenskiego 4, Czeski Cieszyn) lub w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie (ul. Blahoslavova 4).
 
Termin egzaminów został wyznaczony na 25-26.04. 2013 r.  w Auli Gimnazjum z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie.

Dodatkowo informujemy, że studenci, którzy nie są absolwentami szkół z polskim językiem nauczania, będą musieli napisać test podstawowy z języka polskiego.
 
Informujemy, że dnia  12. 4. 2013 w godzinach od 13:00 - 15:00 odbędzie się w siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie (ul. Komeńskiego 4) rozmowa kwalifikacyjna z wszystkimi kandydatami na studia. Rozmowa będzie ostatnią szansą na sprawdzenie wszystkich wymaganych dokumentów i wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Dlatego gorąco apelujemy do wszystkich kandydatów o odpowiedzialne potraktowanie tej sprawy.

Do pobrania:

 
 

 

Tacy Jesteśmy 2012

Znamy wyniki uroszystej Gali Tacy Jesteśmy 2012
 
Zwycięzcą konkursu Tacy jesteśmy został
Zespół Teatralny działający przy Miejscowym Kole PZKO w Milikowie
 
Wylosowanymi spośród głosujących w plebiscycie są:
1. miejsce - Tadeusz Gojniczek z Czeskiego Cieszyna
2. miejsce - Michał Szurman z Wędryni
3. miejsce - Michał Wantulok z Pragi
 
Nagrody czekają na odbiorców w siedzibie Kongresu Polaków.
 
Więcej informacji i reportaż z uroczystej gali Tacy Jesteśmy można obejrzeć na stronach Głosu Ludu.

Konkurs fotograficzny MK PZKO Cieszyn - Centrum

MK PZKO CZESKI CIESZYN-CENTRUM
ogłasza
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE W OBIEKTYWIE”
Ludzie • Kultura • Krajobrazy
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób fizycznych
zajmujących się fotografią amatorsko.

Warunki konkursu:
Uczestnik konkursu może przysłać trzy sztuki zdjęć (format minimalnie 30 × 40 cm albo większy) na adres: pani Renata Petrak, Sekretariat Gimnazjum z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie, ul. Havlíčka 13, 737 01 Czeski Cieszyn, RC lub pani Anna Rusnok, Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, Polska,   z dopiskiem na kopercie: Konkurs Fotograficzny – „Księstwo Cieszyńskie w obiektywie”.

Każde zdjęcie powinno zostać opatrzone godłem oraz tytułem zdjęcia.
W dołączonej zaklejonej kopercie należy umieścić imię, nazwisko i adres autora, jego telefon oraz adres mailowy.

Zdjęcia do konkursu przyjmowane są do dnia 20 kwietnia 2013 r.
Spośród wszystkich prac nadesłanych Jury nagrodzi 5 najlepszych prac konkursowych. Decyzje jury są ostateczne. Jury zostanie powołane przez organizatora.
Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe. Ponadto wybrane zdjęcia zostaną wystawione w Galerii Wielkiej Teatru Cieszyńskiego. Wernisaż wystawy odbędzie się w drugiej połowie maja 2013 roku. Wystawa potrwa do końca czerwca.
Lista zwycięzców konkursu zostanie ogłoszona w prasie regionalnej. Zwycięskie prace zostaną przekazane do wystawienia w miejscu publicznym (szkoła, dom PZKO, Konsulat Generalny RP w Ostrawie). Resztę prac autorzy będą mogli odebrać po zakończonej wystawie w sekretariacie ZG PZKO w Czeskim Cieszynie do końca września 2013 roku.

Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą (prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie).
Konkurs i wystawę wspierają: Zarząd Główny PZKO w RC, Kongres Polaków w RC oraz Konsulat Generalny RP w Ostrawie.

Patronat instytucjonalny: Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne w RC, Gimnazjum z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie, Dom Narodowy w Cieszynie, Książnica Cieszyńska, Teatr Czeskocieszynski.

Patronat medialny: Głos Ziemi Cieszyńskiej, Głos Ludu, Zwrot, portal haloCieszyn.pl.
 

Tacy Jesteśmy 2012

  Wybieramy laureata nagrody »Złoty Jestem«   Listopad to czas na podsumowanie całorocznych osiągnięć zaolziańskich zespołów i chórów, ciekawych  inicjatyw i imprez, a także indywidualnych dokonań – artystycznych, sportowych, społecznych – osób wywodzących się z naszego środowiska. To czas na doroczny konkurs „Tacy Jesteśmy”, który organizuje Kongres Polaków w Republice Czeskiej. W tym roku odbywa się jego okrągła, 10. edycja. O statuetkę „Złoty Jestem” oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tys. koron powalczy 10 finalistów. Mówiąc ściśle – powalczą za nich ich fani, przyjaciele i znajomi, bo to od ich głosów będzie zależało, kto sięgnie po najwyższy laur. Komisja konkursowa Kongresu Polaków nominowała do nagrody następujące osoby: Noemi Bocek, Romana Burdę, Macieja Cymorka, Marka Grycza, Władysława Kristena,Tadeusza Łakotę, Klemensa Słowioczka, chór „Collegium Iuvenum”, zespół teatralny MK PZKO w Milikowie oraz zespół „Skotniczka” MK PZKO w Orłowej-Lutyni. Głosować na wybranego przez siebie finalistę można do 18 listopada. – Do wyboru są trzy sposoby, każdy może więc wybrać taki tryb głosowania, który mu najbardziej odpowiada. Może też skorzystać ze wszystkich sposobów jednocześnie i dzięki temu oddać aż trzy głosy na swego faworyta. Ale uwaga – z każdego ze sposobów można skorzystać tylko raz! Pierwsza możliwość to głosowanie za pomocą kuponu zamieszczonego w „Głosie Ludu”. Ta opcja jest najbardziej korzystna dla głosujących, ponieważ nadesłane kupony wezmą udział w losowaniu o cyfrowy aparat fotograficzny i nagrody książkowe. Kupony należy przekazać do Kongresu Polaków, ul. Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn. Na ten sam adres można również wysyłać zwykłe kartki pocztowe z imieniem i nazwiskiem wybranego przez siebie finalisty oraz własnymi danymi osobowymi. Trzeci sposób to wysłanie tych samych danych w SMS-ie pod nr tel. 736 627 021. Wieczór galowy, na którym przedstawią się nominowani i wręczona zostanie nagroda „Złoty Jestem”, odbędzie się w sobotę 24 listopada o godz. 17.00 w Teatrze Cieszyńskim. Bilety będą do nabycia w Kancelarii Kongresu Polaków. Można je zarezerwować telefonicznie pod numerem 558 711 453 lub pisząc na adres mailowy kancelaria@polonica.cz. Na gali co roku pojawia się ciekawy wykonawca z Polski. Nie inaczej będzie w tym roku. Gościem specjalnym będzie zespół „Dzień dobry” z Bielska -Białej, który posiada w swym repertuarze piosenki legendarnego Marka Grechuty.

czytaj dalej

Jak się narodowo nie uwstecznić 26.10.2012

Książnica Cieszyńska oraz Kongres Polaków w RC ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne spotkanie z cyklu "Zaolzie teraz" Jego bohaterem będzie dr Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków w RC. Spotkanie, zatytułowane "Jak się narodowo nie uwstecznić" dbędzie się w piątek 26 października 2012 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie.

Zielona Szkoła - II turnus

Pozdrowienia z Karwii!
Pozdrawiamy serdecznie i przesyłamy ostatni komunikat z Zielonej Szkoły 2012. Pogoda wyraźnie się poprawiła a stan naszego zdrowia jest niezły. Realizujemy konsekwentnie plan, uczymy się, zwiedzamy, plażujemy.... ...jest super! A te dyskoteki!!! OJ! Trochę żal, że już się kończy, ale z drugiej strony miło będzie znowu wrócić w rodzinne strony. Dziękujemy, że mogliśmy tu być.
Jutro wracamy. Cześć, siódmacy

Zielona Szkoła - II turnus

Pozdrawiamy z Karwii!
Cześć, Zaolzie ostatnie dni minęły pod znakiem edukacji krajoznawczo przyrodniczej. Zwiedzaliśmy bowiem Słowiński Park Narodowy a w nim legendarne wydmy ruchome.... coś cudownego! Szkoda tylko, że pierwszej grupie nie dopisała pogoda i musieli walczyć z chłodem i deszczem, ale udało się, wszyscy wrócili cali i zdrowi. Druga grupa miała zajęcia z polskiego, przyrody i historii Bałtyku. Rozgrywaliśmy również eliminacje turnieju w pexeso i tworzyli afisz Zielonej Szkoły. Niedługo wracamy...
Pa, siódmacy :)

Zielona Szkoła - II turnus

Pozdrawiamy z Karwii! 
Wczorajsza (piątek) wycieczka statkiem z Gdyni na Hel była fantastyczna. Foki w fokarium bardzo sympatyczne a muzeum morskie.... Jak to muzeum.... Pełne eksponatów. Punktem kulminacyjnym było zwiedzanie akwarium w Gdyni i pyszny pączek dla każdego. Dzisiaj poszliśmy do Jastrzębiej Góry i na Rozewie, gdzie na najbardziej na północ wysuniętym miejscu Polski stoi latarnia morska... Piękny widok na morze i okolice. Wieczorem odbędzie się spotkanie projektowe "euro 2012". Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Miłego weekendu, kochane Zaolzie!

Zielona Szkoła - II turnus

Pozdrawiamy z Karwii!
Przed chwilą wygraliśmy mecz piłki nożnej z Krokową! hura!Poza tym były super współzawodnictwa przygotowane przez tamtejszych nauczycieli i pokaz kultury kaszubskiej. My też pokazaliśmy klasę przedstawiając naszą gwarę, tańce i piosenki. Przy ognisku była muzyka i opiekanie parówek. Piękny dzień... naprawdę piękny dzień. Pogoda się poprawiła... może dlatego, że jutro płyniemy na Hel.
Pozdrawiamy

Zielona Szkoła - II turnus

Pozdrawiamy z Karwii!
Wtorek i środa za nami, była fajna wycieczka do Gdańska i na Westerplatte. Poza tym realizowaliśmy zajęcia z języka polskiego, geografii, dużo jest wuefu, biegamy, skaczemy i pływamy... Chociaż dzisiaj pogoda trochę się popsuła, ale to nie szkodzi, suchych ubrań jeszcze trochę mamy a jak się skończą... Pożyczymy od kolegi :) i tak jutro ma pokazać się słońce. Musi się pokazać, bo jutro wielki mecz piłkarski z reprezentacją szkoły w Krokowej. Trzymajcie za nas kciuki!!!
Całusy z Karwii przesyłają siódmacy

Zielona Szkoła - II turnus

II turnus Zielonej Szkoły szczęśliwie na miejscu
Dzień dobry, serdecznie pozdrawiamy i przesyłamy serdeczne pozdrowienia z Karwii.
Podróż OK a pogoda....? Słonecznie!!! Jazda na plażę!
Kolejne info już wkrótce...
pa! Siódmacy z Zaolzia

Zielona Szkoła - I turnus

Ostatni dzień Zielonej Szkoły
Sobota - 15.09. 2012
Pobudką w sobotę był ulewny deszcz. Po południu  pogoda zrozumiała, że lepiej pożegnać się z nami słonecznym uśmiechem. Karwiniacy postanowili wyruszyć nad morze, wykorzystać przyjazny wiatr puszczając latawce i ostatni raz pospacerować po plaży. Pozostało już tylko spakować rzeczy, pomachać kolegom z innych szkół i wyruszyć w długą podróż do domu z myślą, co dobrego przygotują mamy na nasze powitanie. 
ŻEGNAJ KARWIO!!!  BYŁO SUPER!!! 
Teresa Křižánková PSP Karwina

Zielona Szkoła - I turnus

Wrażenia uczennic Zielonej Szkoły
Czwartek - 13.08. 2012
Dzisiaj mieliśmy całodniową wycieczkę. Zwiedziliśmy  Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych informacji o życiu i obyczajach Kaszubów. Mogliśmy podziwiać piękne wnętrza kartuzkiego kościoła. Następnie jechaliśmy do skansenu w Szymbarku. Duże wrażenie wywarła na nas  najdłuższa deska - 36,83m – zapisana w księdze Guinnessa, Dom Sybiraka, Zagrodę Trapera Kaszuby z Kanady i Dom Powstańca Polskiego z Adampola w Turcji. Siedząc w replice bunkra na własnej skórze przeżyliśmy nalot i zaśpiewaliśmy polskie pieśni patriotyczne. Wielką atrakcją było zwiedzanie domu do góry nogami, które przyprawiło nas o zawrót głowy. Tradycyjnie dzień zakończyliśmy zabawą na plaży i nocnymi podchodami. Dzisiejszy dzień, tak jak każdy poprzedni był SUPER !!!
Ewa Wierzgoń  PSP Karwina Frysztat

Dnia 13 września odbyła się czternasto kilometrowa wycieczka do Jastrzębiej Góry, gdzie zobaczyliśmy Gwiazdę Północy. Podczas wycieczki szliśmy przez las i plaże. Następnie  poszliśmy na rynek gdzie mieliśmy chwilkę czasu na zakupienie pamiątek. Po powrocie do hotelu zjedliśmy obiad i mieliśmy czas na odpoczynek. O godzinie siedemnastej odbył się qwiz morski, który przygotowała pani Miriam Szarowska i pani Małgorzata Piasecka. Pojawiły się pytania z ostatnich wycieczek, trzy najlepsze drużyny otrzymały nagrody. Kiedy zjedliśmy kolację pani zdecydowała iść do ,,miasta” na zakupy. Tak zakończył się dziewiąty  dzień :D
Alena Reichenbach, Karolina Farnik, Tereza Helis PSP  Czeski Cieszyn

Zielona Szkoła - I turnus

Pozdrowienia z Karwii dla całego Zaolzia, wszystkich rodziców, nauczycieli, przyjaciół i sympatyków. 
Wtorek - 11. 09. 2012,  Środa -  12.08. 2012
Kolejne dwa dni dla młodzieży zaolziańskiej były pełne pozytywnych wrażeń, ponieważ odwiedzili jedno z najbardziej niepowtarzalnych miejsc na polskim wybrzeżu - ruchome wydmy w Łebie.  Obie grupy  wędrowały  pieszo mierzeją łebską przez las, a w drodze powrotnej brzegiem morza. Na trasie mijaliśmy wyrzutnię raket,  natomiast  po dotarciu do celu, uczestnicy zielonej szkoły  turlali się po górach piachu, fotografowali to niezwykłe miejsce. W drodze powrotnej „zahaczyliśmy" o  miejscowość Gniewino, by zobaczyć, gdzie mieszkali piłkarze hiszpańscy podczas  Mistrzostw Europy 2012. Naszej uwadze nie umknęła także elektrownia wodna, która należy do największych w Polsce. W trakcie gdy  pierwsza grupa zwiedzała, druga miała zorganizowane zajęcia w ośrodku i na plaży.
M. Piasecka

Zielona Szkoła - I turnus

 
Pozdrowienia z Karwii dla całego Zaolzia, wszystkich rodziców, nauczycieli, przyjaciół i sympatyków. 
Poniedziałek - 10. 09. 2012
Kolejnego  dnia  uczestnicy I turnusu Zielonej Szkoły mięli bardzo napięty plan. Tradycyjnie już od kilku lat Szkoła Podstawowa z Krokowej zaprosiła  nas  na towarzyski mecz piłki nożnej. Dodatkową atrakcją była prezentacja przygotowana przez uczniów tamtejszej szkoły w malowniczo położonym Zamku, otulonego rozległym parkiem. Ponieważ Zamek położony jest w samym sercu Północnych Kaszub, zapoznano młodzież zaolziańską z językiem kaszubskim, należącego do grupy lechickiej, która jest odłamem języków zachodniosłowiańskich. Kaszubi mają także swoje stroje regionalne, charakteryzujące się wyszywanymi haftami i kolorystyką, które przyniesiono specjalnie na nasze przybycie. Zaolziacy  zaprezentowali  się również z jak najlepszej strony, śpiewając piosenki : „Płyniesz Olzo" i „Hej koło Cieszyna". Uczennice z Karwiny przygotowały także układ taneczny. Uwieńczeniem spotkania było wspólne ognisko przy wpadającej w ucho muzyce. Natomiast popołudniu korzystaliśmy ze  słonecznej pogody i udaliśmy się na plażę, by przeprowadzić konkurs na najciekawszą rzeźbę w piasku. Pomysłów nie brakowało, krokodyl, lew, ośmiornica to jedne z najwyżej ocenionych prac przez jury. Na zakończenie dyskoteka, prowadzona przez wolontariuszy.
M. Piasecka
 

Zielona Szkoła - I turnus

Wrażenia uczennic Zielonej Szkoły
Niedziela - 09.09.2012.
Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy  wspólną rozgrzewką z całą klasą. O godzinie 9:00 rozpoczęło się śniadanie, jak zawsze był ser, szynka, pieczywo i warzywa. Przed obiadem rozdzieliliśmy się na dwie grupki i poszliśmy na przechadzkę do miasta i na plażę. Po obiedzie, który  się odbył o 13:30, była jak zawsze cisza poobiednia. Później poszliśmy z całą zieloną szkołą na plażę, gdzie kąpaliśmy się w morzu, a następnie odbyły się zajęcia sportowe. Myślimy że tam była bardzo fajna zabawa. Program wyglądał tak: Najpierw  nauczycielki pani Piasecka i pani Linzer roździeliły nas na  cztery grupki i następnie rozpoczęły się gry. Dyscypliny w których startowaliśmy to między innymi: bieganie, skakanie w workach, przeciąganie liny oraz gra, przy której było trzeba przebić baloniki przeciwnej grupy i wygrała ta drużyna, której zostało najwięcej baloników. Po kolacji wspólna próba na jutrzejszą prezentację Zaolzia pod okiem pani  Owczarzy i pani Szarowskiej. Śpiewaliśmy piosenki znane na naszym terenie. Na zakończenie dnia sprzątanie, kąpiel i spanie.
Dorota Brudna, Anna Fierla PSP Czeski Cieszyn

Zielona Szkoła - I turnus

Wrażenia uczniów Zielonej Szkoły
Sobota - 08.09.2012.
Dzisiaj byliśmy na Helu. Autokarem dojechaliśmy do Gdyni, później promem odbyliśmy rejs na ów półwysep. Słonko stale chowało się w chmurach, lecz to nie zmieniło naszego dobrego humoru. Gdy przybyliśmy do helskiego portu i opuściliśmy prom ,,Rubin", pani udzieliła nam ważnych informacji. Potem udaliśmy się do fokarium. Bardzo nam się podobało karmienie fok i ich występ. Po  zakończeniu tego programu poszliśmy pod latarnię morską na wschodnim cyplu helu. Następnie wszyscy dostaliśmy czas wolny. Niektórzy  kupovali  pamiątki inni jedzenie. W  drodze powrotnej na morzu zmiatały nami mega fale. Po powrocie do Gdyni odwiedziliśmy  wielkie akwarium. Pooglądaliśmy wiele gatunków ryb, gadów i płazów. Meduzy, ryby ,anakondy, krokodyle i wiele innych zwierząt, to wszysko podziwialiśmy razem z nauczycielkami. W porcie obejrzeliśmy wspaniały żaglowiec ,,Dar pomorza". Nadszedł czas powrotu do Karwii - miejsca naszego zakwaterowania. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do ośrodka Kamena. 
Daniel Putzlacher, Dawid Folwarczny  PSP Czeski Cieszyn

Zielona Szkoła - I turnus

Wrażenia uczennic Zielonej Szkoły
Piątek - 07.09.2012  
Wyruszyliśmy na wycieczkę do Gdańska. Około godz. dziesiątej dołączył do nas przewodnik, z którym pojechaliśmy zobaczyć słynne Westerplatte. Przewodnik opowiedział nam o rozpoczęciu II wojny światowej, a także zaprowadził nas pod pomnik. Potem pojechaliśmy do Gdańska. Zobaczyliśmy wiele zabytków takich jak: Gdańską katedrę Mariacką, cztery lwy oraz Neptuna na rynku.W dalszym ciągu  wycieczki pojechaliśmy do Sopotu. Każdy  cieszył się ze smacznych lodów, gofrów i pamiątek, a kto chciał mógł pójść na molo.Wszyscy zmęczeni długim dniem dowłoczyli się do autobusu, którym wreszcie powróciliśmy do Karwii!
Aneta Pauliny, Marysia Konesz PSP Czeski Cieszyn

Zielona Szkoła - I turnus

Pozdrowienia z Karwii dla całego Zaolzia, wszystkich rodziców, nauczycieli, przyjaciół i sympatyków.
Czwartek -  06.09.2012
Zwiedzanie najciekawszych i atrakcyjnych miejsc na północy Polski rozpoczęła pierwsza grupa, która udała się na wycieczkę do stolicy województwa pomorskiego - Gdańska. Młodzież zaolziańska z Karwiny, Lutyni, Gnojnika  i Błędowic  mogła także zobaczyć miejsce bitewne II wojny światowej- Westerplatte, które zachowało swą oryginalną nazwę. Podczas, gdy pierwsza grupa zapoznawała się z historią, Agata Kula, PSP Sucha Górna przedstawiła uczniom legendę ą o Juracie, która głosi, iż bursztyn znajdowany na plażach pochodzi ze zniszczonego pałacu,  zamieszkiwanego przez  Juratę, królową  boginek morskich. Później wspólne spacery, piłka plażowa. Wieczorem Czeski Cieszyn i Sucha Górna zaprezentowali się pozostałym uczestnikom Zielonej Szkoły. Dzień zakończyliśmy wspólną, integracyjną dyskoteką. Jutro zamiana ról, grupa II wyjedzie na wycieczkę.
M. Piasecka

Razem: 258

 |<<  | <<  11  | 12 | 13  >> |  >>| 


 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn