Biuletyn nr 2

red. Danuta Branna, Czeski Cieszyn 1996, 63 s.
Wstęp s. 1-2

Działalność Ośrodka Dokumentacyjnego
Danuta Branna: Zbiory i ich wykorzystanie s. 5-7
Danuta Branna: Podsumowanie wystaw w 1995 r. s. 8-25

Działalność polskich stowarzyszeń
Józef Szymeczek: Towarzystwo Teozoficzne s. 26-35

Prasa polska
Aleksandra Sembol: „Nasze Pisemko" (1928-1938) s. 36-41
Zuzanna Świerczek: Szkoła w Jabłonkowie (70 lat budynku PSW) s. 42-46

Badania naukowe
Jan Kubiczek: Oral History – wspomnienia jako źródło s. 47-51
Stanisław Zahradnik: Z problematyki martyrologii ludności zaolziańskiej s. 52-55

Działacze zaolziańscy
Jan Kubiczek: Monografia Alojzego Bonczka (1965-1937) s. 56-63

 
 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn