Biuletyn nr 3-4

red. Danuta Branna, Czeski Cieszyn 2000, 78 s.
Wstęp s. 1-2

Działalność Ośrodka Dokumentacyjnego
Danuta Branna: Lata 1996-1998 s. 5-7
Danuta Branna, Józef Szymeczek: Po szlakach historii s. 8-25
Danuta Branna, Jan Kubiczek: Pod tęczowym sztandarem s. 26-32
Danuta Branna: Czasopiśmiennictwo polskie na Zaolziu s. 33-34
Józef Szymeczek: Zbiory i ich wykorzystanie s. 35-38
Życie wyznaniowe

Józef Szymeczek: Prześladowanie sióstr zakonnych i zakonników
na Śląsku Cieszyńskim 1945-1956 s. 39-47
Józef Szymeczek: Augsburski Kościół Ewangelicki 1920-1940 s. 48-56
Kazimierz Jaworski: Ksiądz Dominik Ściskała s. 57-63

Działacze zaolziańscy
Jan Kubiczek: Życie i działalność Alojzego Sznapki s. 64-67
Otokar Matuszek: Z pamiętników Alojzego Sznapki s. 68-72

Materiały źródłoznawcze
Roman Baron: Plany konfederacji polsko-czechosłowackiej
w czasie II wojny światowej s. 73-78

 
 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn